Regulamin sklepu

SKLEP INTERNETOWY prowadzony jest przez firmę
A D A M P O L N E T Damian Bogucki, z siedzibą ul. Cicha 13, 21-040 Świdnik, NIP 712-272-50-96; REGON 432531148 Numer rachunku bankowego PKO BP S.A. 25 1020 3176 0000 5702 0060 2854
Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2019r.

I. Definicje

 1. Dział obsługi Klienta Sklepu Internetowego, 21-040 Świdnik ul. Cicha 13, e-mail: biuro@adampolnet.com, biuro@zlokalizujmnie.pl, kontakt@haloopaska.pl ; Tel. +48 81 470 71 71, +48 513605473.
 2. Klient: osoba kupująca Produkt oferowany do sprzedaży lub korzystająca z usług Sklepu Internetowego przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
 3. Konto: strona w Sklepie Internetowym, na której Klient po zalogowaniu może składać zamówienia na Produkty, przeglądać historię dotychczasowych zamówień, ma dostęp do swoich danych osobowych oraz może je modyfikować.
 4. Produkty: usługi i towary, które można zamawiać zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 5. Regulamin: niniejszy regulamin określający zasady sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
 6. Sklep Internetowy: sklep internetowy prowadzony przez ADAMPOLNET, działający pod adresami: www.adampolnet.com, www.zlokalizujmnie.pl, www.haloopaska.pl.
 7. Umowa – umowa dotycząca Produktu zawarta pomiędzy Klientem, a ADAMPOLNET, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (bez jednoczesnej obecności stron).
 8. Ustawa o prawach konsumenta: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827, z późn. zm.).
 9. ADAMPOLNET z siedzibą w Świdniku ul. Cicha 13, wpis do ewidencji gospodarczej Nr 427625, NIP 712-272-50-96 REGON 432531148, prowadzi sprzedaż artykułów za pośrednictwem Internetu wyłącznie pod adresami: www.adampolnet.com, www.zlokalizujmnnie.pl, www.haloopaska.pl.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość ADAMPOLNET świadczy następujące usługi:
  • a) umożliwianie nabywania Produktów znajdujących się w ofercie ADAMPOLNET,
  • b) udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w ofercie ADAMPOLNET,
  • c) umożliwienie Klientom wyrażania opinii na temat Produktów,
  • d) dostarczanie informacji marketingowych i handlowych droga elektroniczną.
 3. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać całą dobę, z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Sklep Internetowy może być niedostępny podczas okresowej konserwacji oraz w razie jego awarii.
 4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących wymagań technicznych: zastosowania większości przeglądarek graficznych z silnikiem Trident, Z silnikiem Gecko, silnikiem KHTML/WebKit/Blink, przeglądarek mobilnych, ale i tekstowych links, elinks.
 5. Klient ma dostęp do Regulaminu nieodpłatnie w Sklepie Stacjonarnym oraz za pośrednictwem stron internetowych wymienionych w pkt I,9.
 6. Klient akceptuje niniejszy Regulamin na stronie internetowej, w trakcie składania zamówienia.
 7. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego, Klient zobowiązany jest w szczególności do przestrzegania zakazu dostarczania z użyciem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub norm niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Reklamacje dotyczące usług w tym nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu infrastruktury technicznej Sklepu Internetowego, należy składać do Działu Obsługi. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko reklamującego, jego adres korespondencyjny oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. ADAMPOLNET zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia, a gdyby to nie było możliwe, do powiadomienia w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje dotyczące wad towaru oraz niewykonania lub nienależytego wykonania innych usług można składać w trybie wskazanym w punkcie VII Regulaminu.
 9. Za zgodą Klienta jego dane osobowe znajdują się w bazie ADAMPOLNET. Administratorem tychże danych jest ADAMPOLNET . Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji zamówienia lub w zakresie każdorazowo określonym zgodą Klienta. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883, z późn. zm.). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania zamówienia przez Sklep Internetowy. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

III. Sprzedaż

 1. ADAMPOLNET prowadzi sprzedaż Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. Klient może złożyć zamówienie w następujący sposób :
  • a) poprzez wypełnienie stosownego formularza elektronicznego (ciągu kroków, wypełniając poszczególne pozycje) w Sklepie Internetowym;
  • b) telefonicznie – poprzez kontakt z Działem Obsługi.
 3. Informacje o Produktach podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta w Sklepie Internetowym oraz potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez ADAMPOLNET na zasadach opisanych poniżej.
 4. Ceny w Sklepie Internetowym są cenami brutto, podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT. Ceny Produktów nie zawierają innych ponoszonych przez Klienta kosztów, w tym kosztów dostawy, które są wskazane w koszyku zamówienia w trakcie wybierania Produktów i dodane do ceny Produktów. Cena określona przy złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty, jest łączną ceną (Produkt, dostawa, inne koszty), do której zapłaty zobowiązany jest Klient, w związku z zamówieniem Produktu.
 5. Cena Produktu w Sklepie Internetowym może się różnić od ceny Produktu w Sklepie Stacjonarnym. Klient składając zamówienie w Sklepie Internetowym składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 6. Z zastrzeżeniem wynikającym z punktu III.11 zamawianie Produktów w Sklepie Internetowym składa się z czterech głównych etapów:
  1. wybranie produktów;
  2. złożenie zamówienia;
  3. potwierdzenie przyjęcia zamówienia;
  4. płatność;
 7. Wybranie produktów i złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza.
 8. W terminie do 24 godzin od momentu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym Klient otrzymuje wiadomością e-mail potwierdzenie jego przyjęcia. W potwierdzeniu przyjęcia zamówienia znajdują się informacje o przedmiocie zamówienia, w szczególności opis Produktu, numer zamówienia, łączna cena, sposób i termin płatności, sposób i termin dostawy. Do potwierdzenia przyjęcia zamówienia załączony jest również Regulamin obowiązujący w chwili złożenia zamówienia. Informacje te wraz z Regulaminem stanowią integralną część Umowy i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem ADAMPOLNET i Klienta. Termin potwierdzenia przyjęcia zamówienia, może ulec przedłużeniu w przypadku, gdy jego upływ przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (weekendy i święta), w takim przypadku potwierdzenie nastąpi następnego dnia roboczego.
 9. Płatności w Sklepie Internetowym można dokonać gotówką przy odbiorze towaru (dalej „za pobraniem”), za pośrednictwem serwisów rozliczeniowych przyspieszających operacje transakcyjne lub przelewem bankowym na konto.
 10. Tytuł wykonywanego przelewu dla łatwiejszej identyfikacji źródła wpływów powinien zawierać numer zamówienia.
 11. Jeśli Klient wybierze sposób płatności „za pobraniem”, ADAMPOLNET wyśle wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
 12. Jeśli Klient wybierze płatność za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego zostanie przeniesiony do właściwego serwisu w celu opłacenia zamówienia; po otrzymaniu potwierdzenia otrzymania środków Klient zostanie o tym powiadomiony wiadomością e-mail.
 13. Towar jest wysyłany po otrzymaniu zapłaty. Po wyborze przez Klienta opcji płatności „za pobraniem” należność za zamówienie należy uiścić kurierowi podczas odbioru przesyłki.
 14. Klient na każdym etapie zamówienia może się skontaktować z obsługą klienta Sklepu Internetowego dzwoniąc do Działu Obsługi na wskazany numer telefonu (opłata standardowa zgodna z cennikiem operatora) lub komunikując się poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Sklepu Internetowego, bądź adres e-mail Działu Obsługi.
 15. ADAMPOLNET może odmówić realizacji zamówienia i je anulować lub odmówić rezerwowania Produktu dla zamówienia, gdy w jakimkolwiek etapie realizacji zamówienia obsłudze sklepu internetowego nie udaje się nawiązać kontaktu z Klientem w ciągu 3 dni roboczych od pierwszej próby kontaktu. W przypadku produktów oznaczonych w Sklepie Internetowym „na zamówienie” Klient przed zawarciem Umowy zostanie dodatkowo poinformowany o możliwości realizacji zamówienia i terminie jego dostawy.
 16. Zamówienia nieopłacone przez 4 dni kalendarzowe będą anulowane, ADAMPOLNET nie jest w takim przypadku związany zamówieniem i odmówi jego realizacji.
 17. Wszelkie płatności między Stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy zwrot należności ma nastąpić na rachunek prowadzony w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bankowy według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonywania uznania. ADAMPOLNET nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dodatkowe koszty związane z przewalutowaniem złotych polskich na inną walutę.

IV. Dostawa i Czas Realizacji

 1. W Sklepie Internetowym sprzedaż wysyłkowa realizowana jest na terenie Polski za pomocą Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej po uprzednim uzgodnieniu. Możliwe jest także wysłanie paczki w dowolne miejsce świata – konieczny jest jednak wcześniejszy kontakt, w celu ustalenia kosztów wysyłki.
 2. Czas realizacji zamówienia nie przekracza 21 dni roboczych chyba, że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. W razie czasowej lub trwałej niedostępności towaru Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Jeżeli zamówienie składa się z Produktów o różnym terminie realizacji, to zamówienie jest wysyłane do Klienta zgodnie z najdłuższym terminem występującym w zamówieniu.
 3. W przypadku zamówienia „za pobraniem” termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 4. W przypadku zamówienia realizowanego za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania płatności.
 5. Zamówione Produkty zostaną dostarczone do Klienta za pomocą Poczty Polskiej lub przesyłką kurierską do wskazanego przez Klienta miejsca odbioru.
 6. Produkty dostarczane przesyłką kurierską są dostarczane od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18.
 7. Wszystkie przesyłki nie dostarczane na paletach, przy których waga paczki nie przekracza 31,5 kg, lub każdy z jej wymiarów (długość/szerokość/wysokość) jest mniejszy niż 200 cm dostarczane są do lokalu zgodnie z adresem dostawy. Pozostałe przesyłki są dostarczane pod budynek wskazany w adresie dostawy, kurier jest zobowiązany wyładować przesyłkę z samochodu.
 8. Koszty dostawy zależą od wartości zamówienia oraz wagi i wymiarów paczki. Koszty są wskazane w koszyku zamówienia.
 9. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone, nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Działem Obsługi w celu wyjaśnienia sprawy.
 10. ADAMPOLNET nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

V. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta. Prawo odstąpienia od Umowy.

 1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  • a) w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku sprzedaży jednego towaru.
  • b) w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku sprzedaży wielu towarów dostarczanych osobno.
  • c) w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku sprzedaży towarów dostarczanych partiami lub w częściach.
  • d) zawarcia umowy – w przypadku pozostałych umów.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować Dział Obsługi (ADAMPOLNET, 21-040 Świdnik ul. Cicha 13, e-mail biuro@adampolnet.com, Tel. +48 81 4707171, 513 605 473;) o swojej decyzji o odstąpieniu Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres Działu Obsługi). Klient może skorzystać ze stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu wzoru formularza odstąpienia od umowy.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy ADAMPOLNET zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności (z wyjątkiem kosztów dostawy), niezwłocznie, a w każdym przypadku, nie później niż 14 dni od dnia, w którym ADAMPOLNET został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrot płatności zostaje dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 6. ADAMPOLNET może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia ADAMPOLNET dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi wcześniej. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce.
 7. Zwracaną rzecz należy odesłać na adres: ADAMPOLNET, 21-040 Świdnik, ul. Cicha 13 lub przekazać w Sklepie Stacjonarnym, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia poinformowania ADAMPOLNET o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeśli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, przed złożeniem zamówienia Klient otrzyma informację o kosztach lub szacowanych kosztach zwrotu rzeczy.
 9. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. W przypadku umów dotyczących świadczenia usług, jeżeli Klient zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu odstąpienia od umowy, będzie zobowiązany do zapłaty kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował ADAMPOLNET o odstąpieniu od Umowy. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
  • a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

VI. Zwrot towaru

 1. Klient jest uprawniony do zwrotu towaru w ciągu 14 dni od daty zakupu. Podlegający zwrotowi towar musi być pełnowartościowy, bez śladów używania, niezniszczony, w oryginalnym opakowaniu oraz nadający się do ponownej sprzedaży.
 2. Zwracany towar powinien być odesłany na koszt Klienta pod adres: ADAMPOLNET, 21-040 Świdnik, ul.Cicha 13 lub zwrócony osobiście w sklepie stacjonarnym ADAMPOLNET.
 3. Zwrot zapłaty za towar nastąpi możliwie najszybciej, nie dłużej jednak niż 14-dni od zwrotu towaru.

VII. Rękojmia i gwarancja

 1. ADAMPOLNET jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy bez wad oraz do należytego wykonywania umówionych usług.
 2. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta ADAMPOLNET odpowiada wobec Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania do świadczenia usług.
 3. Reklamacje dotyczące wady rzeczy, albo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do świadczenia usług mogą być składane do Działu Obsługi z użyciem formularza kontaktu dostępnego na stronie Sklepu Internetowego lub w dowolnym sklepie stacjonarnym ADAMPOLNET lub w jakiejkolwiek innej formie przewidzianej przepisami prawa.
 4. ADAMPOLNET zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.

VIII. Pozostałe postanowienia

 1.  ADAMPOLNET zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania Sklepu Internetowego, a także poprawy ochrony praw użytkowników i zapobiegania nadużyciom. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Klientów, którzy posiadają Konto, w terminie 20 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Klient może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego Regulaminu poprzez mechanizm udostępniony przez ADAMPOLNET lub przesłać swoje oświadczenie na adres ADAMPOLNET z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian regulaminu usunie posiadane przez Klienta konto i poinformuje go o tym fakcie.
 2. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
Scroll to top